Νομοθεσία

Νομοθεσία

Με την απόφαση 183/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας”. Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

1. Εισαγωγή

Ο εθελοντισμός αποτελεί μία εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ή οικονομικής ανταμοιβής διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του για κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στα πλαίσια μιας ομάδας ή φορέα.

Η εθελοντική εργασία είναι μη υποχρεωτική και μη αμειβόμενη τόσο σε χρηματική αξία ή σε είδος ή ασφαλιστικές εισφορές και δε βεβαιώνεται μέσω αυτής σε καμία περίπτωση εργασία ή προϋπηρεσία. Απορρέει από την προσωπική βούληση ενός ατόμου για προσφορά και παροχή κοινωνικής ωφέλειας μέσα από οργανωμένες ή/και έκτακτες δράσεις και δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες με ουσιαστική συνεισφορά σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά.

Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει αυτοβούλως και ανιδιοτελώς το χρόνο, τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς απαίτηση οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα ο εθελοντής συμπαραστέκεται και υποστηρίζει άτομα/ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων αναγκών.

Στόχος του Δήμου Σαλαμίνας είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και η ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών της Σαλαμίνας σε έκτακτες ή/και προγραμματισμένες δράσεις του Δήμου Σαλαμίνας.

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία του “Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Σαλαμίνας” και περιλαμβάνει όλους τους όρους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού καθώς και τις μορφές εθελοντικής δράσης.

2. Γενικές αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό

 • Ο εθελοντισμός είναι επιλογή.
 • Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτισμικές αξίες.
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων.
 • Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών αναγκών.
 • Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
 • Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία.
 • Οι εθελοντές δεν παίρνουν θέση αμειβομένων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβομένων υπαλλήλων.
 • Ο εθελοντισμός προϋποθέτει συγκεκριμένο ρόλο και οργανωμένη δομή.
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους.

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Εθελοντών

Α. Ο εθελοντής έχει υποχρέωση:

 • Να είναι συνεπής στην ώρα και στην ημέρα προσφοράς του.
 • Να αντιλαμβάνεται τη δέσμευση και τα καθήκοντά του.
 • Να διαχωρίζει το ρόλο του εργαζόμενου προσωπικού από το δικό του εθελοντικό ρόλο.
 • Να έχει πάντα καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους της ομάδας στην οποία προσφέρει.
 • Να είναι εχέμυθος.
 • Να συμμετέχει στα επιμορφωτικά μαθήματα/σεμινάρια.
 • Να σέβεται το χώρο όπου προσφέρει.

Β. Ο εθελοντής έχει δικαίωμα:

 • Να έχει εθελοντική δράση.
 • Να επιλέγει το χώρο προσφοράς.
 • Να του παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που βοηθούν το έργο του.
 • Να του δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 • Να του παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 • Να του παρέχονται τα απαραίτητα μέσα υγιεινής και ασφάλειας, κατά συνθήκη.

4. Θεσμικό πλαίσιο του Εθελοντισμού

Α. Κατευθυντήριες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Θεσμικού και Κοινοβουλευτικού πλαισίου

Αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος Κανονισμού:

Α1. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997): “38. Δήλωση για τις εθελοντικές δραστηριότητες. Η διάσκεψη αναγνωρίζει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Κοινότητα να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση των εθελοντικών οργανώσεων παροχής υπηρεσιών, εξαιρώντας ιδιαίτερα την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών αλλά και τη συμμετοχή των νέων και των ηλικιωμένων στις εθελοντικές δραστηριότητες”.

Α2. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(ΙΝΙ)) με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: “1. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, επιπλέον ενθαρρύνει τη συνεργασία τους στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με εθελοντικές οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού, καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη δημόσια διαβούλευση, 4. Παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια και για την ταχεία αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, 7. Υποστηρίζει σθεναρά ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική δραστηριότητα δεν πρέπει να υποκαθιστούν την αμειβόμενη εργασία, 24. Καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες προσφορά εθελοντικού έργου, μαζί με κατάλληλη εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και περιθωριακές κοινωνικές ομάδες και στις ανάγκες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.”

Α3. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ)) με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί: “8. Τονίζει την ανάγκη προώθησης του εθελοντισμού ιδίως μεταξύ των μαθητών, των σπουδαστών και άλλων νέων, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο της αλληλεγγύης και η στήριξη αυτής, 12. Υπογραμμίζει τη σημασία των προαναφερθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ενθάρρυνση των νέων να αναλαμβάνουν εθελοντικές δραστηριότητες καθώς και για τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και την τόνωση της κοινωνικής ανάπτυξης, 13. Συνιστά να δοθεί προσοχή στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα του εθελοντισμού, και ιδίως στην έντονη διαφορά που παρατηρείται όσον αφορά τους επικεφαλής εθελοντικών δράσεων, όπου η εκπροσώπηση των ανδρών στις διευθυντικές θέσεις είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή των γυναικών, 17. Τονίζει ότι ο εθελοντισμός, που είναι πάντα πιο διαδεδομένος μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, προάγει τη διαπολιτισμική μάθηση καθώς και το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και συμβάλλει στην ενεργό γήρανση και τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής, 18. Επισημαίνει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στη συνεισφορά τόσο των νέων όσο και των ηλικιωμένων στην κοινωνία με αποτέλεσμα να κερδίζουν αναγνώριση και εκτίμηση, αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη βελτίωση της δικής τους ποιότητας ζωής, ευημερίας και υγείας, 20. Φρονεί πως ο εθελοντισμός, ως ενεργός μορφή οικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συμβάλει στον διαπολιτισμικό διάλογο και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της προκατάληψης και του ρατσισμού, 22. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την υψηλή προστιθέμενη αξία του εθελοντισμού σε αυτήν την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, 23. Υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στις εθελοντικές δραστηριότητες.”

Β. Το Σύνταγμα

Β1. Ο εθελοντισμός ως δικαίωμα θεμελιώνεται ιδίως στο άρθρο 5, παρ.1 Συντ. “Ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη”.

Β2. Ως προς τη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων ή σωματείων ισχύει το άρθρο 12. παρ. 1 Συντ. “περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι”

Γ. Το Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ειδικότερα για το Δήμο το θεσμικό πλαίσιο εδράζεται στις ακόλουθες διατάξεις:

Γ1. Άρθρο 75, παράγραφος 6 του Νόμου 3463/2006 όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων είναι: “6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας”.

Γ2. Άρθρο 214, παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006: “1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας”.

Γ3. Άρθρο 214, παράγραφος 3 περίπτωση γ’ από τον Δήμο: “γ. Αξιοποιείται η Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του Εθελοντισμού”.

Γ4. Άρθρο 93, παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006 με το οποίο καταστρώνεται το τεκμήριο αποφασιστικής αρμοδιότητας υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου: “1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής” και συνεπώς ορίζεται αρμόδιο για να ψηφίσει τον παρόντα Κανονισμό.

5. Σκοποί και Επιδιώξεις του Δήμου Σαλαμίνας

Στο Δήμο Σαλαμίνας, συγκροτείται “Μητρώο Εθελοντών” στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια.

Ειδικότερα με τη συγκρότηση του Μητρώου Εθελοντών ο Δήμος Σαλαμίνας υπηρετεί του ακόλουθους σκοπούς:

 • Οι δημότες να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντός τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων και επειγουσών αναγκών.
 • Οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα στα μέλη τους για συμμετοχή, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις, αφετέρου να υπολογίζουν κάθε πράξη/έργο εθελοντισμού του Δήμου Σαλαμίνας.
 • Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε μέλους της τοπικής κοινωνίας σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, η κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών του νησιού.

6. Γενικές Αρχές για την Παροχή Εθελοντικής Εργασίας στο Δήμο Σαλαμίνας

 • Ο Δήμος Σαλαμίνας οφείλει να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες δράσης για τον εθελοντή.
 • Ο Δήμος Σαλαμίνας οφείλει να υποστηρίζει τον εθελοντή με κάθε μέσο και τρόπο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του.
 • Ο Δήμος Σαλαμίνας οφείλει να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη, σχετικά με την καθοδήγηση του εθελοντή και τα καθήκοντά του.
 • Ο Δήμος Σαλαμίνας εγγυάται ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα – εργασία θα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • Ο Δήμος Σαλαμίνας υποχρεούται να αναλάβει την κατάρτιση του εθελοντή εφόσον απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο.
 • Ο Δήμος Σαλαμίνας υποχρεούται να χορηγεί Ταυτότητα Εθελοντή, βεβαίωση Εθελοντικής Εργασίας, καθώς και Συστατική Επιστολή στους Εθελοντές.

7. Αρμόδια Υπηρεσία για τον Εθελοντισμό στο Δήμο Σαλαμίνας

Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του “Μητρώου Εθελοντών” και την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων είναι το “Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας – Δημοτικών Ανταποκριτών – Εθελοντικής Προσφοράς Δημοτών”.

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΕΚ 2648/09.11.2011) το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας – Δημοτικών Ανταποκριτών – Εθελοντικής Προσφοράς Δημοτών, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τον Εθελοντισμό:

 1. Σχεδιάζει και συντονίζει κάθε είδους εθελοντική δράση στο Δήμο.
 2. Προωθεί δράσεις και προγράμματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα εθελοντισμού.
 3. Στοχεύει στη δημιουργία ομάδων εθελοντών για τη συνδρομή τους σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία διαφόρων τομέων του Δήμου.
 4. Οργανώνει τις ομάδες εθελοντών και προγραμματίζει τη δράση τους σε ευαίσθητους τομείς (πολιτισμός, πράσινο, αθλητισμός, αιμοδοσίες, καθαριότητα, “βοήθεια στο σπίτι”, κ.λπ) ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή της ποιότητας ζωής των Δημοτών.
 5. Εισηγείται στο Δήμο, καθώς και σε φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, δράσεις και συνεργασίες με σκοπό την ενίσχυση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα του εθελοντισμού.
 6. Σχεδιάζει και προωθεί δράσεις, πρωτοβουλίες, επικοινωνιακά προγράμματα με σκοπό την προσέλκυση εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 7. Αξιολογεί τους προσερχόμενους εθελοντές και τους κατατάσσει ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους σε ανάλογες ομάδες και δράσεις.
 8. Επιμελείται της διαρκούς ενημέρωσης των παιδιών, των νέων και των δημοτών με κάθε πρόσφορο μέσο για τον εθελοντισμό και την προσφορά αυτού στον τόπο.
 9. Μελετά και καταγράφει ανάγκες του Δήμου που μπορούν να καλυφθούν από ομάδες εθελοντών και τις εισηγείται στο Δήμαρχο.
 10. Συνεργάζεται με διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς με σκοπό την ανταλλαγή προγραμμάτων και την υιοθέτηση νέων δράσεων.
 11. Σχεδιάζει δράσεις με σκοπό την επιμόρφωση και σωστή κατάρτιση των εθελοντών.
 12. Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινωνικές έρευνες καταγραφής προβλημάτων που χρήζουν άμεσης επέμβασης και αναλύοντας τα αποτελέσματα εισηγείται στο Δήμαρχο τρόπους και διεξόδους με σκοπό την άμεση επίλυση.
 13. Αναζητά, μελετά και προτείνει τρόπους χρηματοδότησης εθελοντικών δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

8. Διαδικασία Ένταξης στο “Μητρώο Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας”

Μέλος του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας” δύναται να είναι οποιοσδήποτε ενήλικος κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ειδική ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας (https://volunteers.salamina.gov.gr/signup), η οποία αφού συμπληρωθεί (και εντός 14 ημερολογιακών ημερών) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέρχεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου Σαλαμίνας) με την ταυτότητά του και μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας για την υπογραφή της έντυπης αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο 14 ημερολογιακών ημερών και εφόσον δεν έχει προσέλθει ο ενδιαφερόμενος στην υπηρεσία για την υπογραφή της έντυπης αίτησης, η αίτηση ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ από το ολοκληρωμένο σύστημα και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση και να ακολουθήσει τη διαδικασία.

Η υπογραφή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και τη συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας.

Οι εθελοντές-μέλη του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας” αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της συμφωνίας θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες.

Πρόεδρος των συνεδριάσεων και Υπεύθυνος του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας” με βάση την απόφαση Δημάρχου 80/2019 είναι ο Αντιδήμαρχος Γαλέος Συμεών. Στις συνεδριάσεις των Μελών του Μητρώου μπορεί να προεδρεύει και ο Δήμαρχος.

Οι εθελοντές-μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε εθελοντική δράση που προγραμματίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας, αναφορικά με το χρόνο τους. Συγκεκριμένα οι εθελοντές προβλέπεται να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Πολιτική Προστασία, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, η Προστασία του Περιβάλλοντος, κ.λπ.

Οι δράσεις που υλοποιούνται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται στον ετήσιο προγραμματισμό Εθελοντικής Δράσης, ο οποίος θα καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο του Μητρώου και αφού εγκριθεί ιεραρχικά δια του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου εισάγεται προς συζήτηση και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές) ενδέχεται να καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών να προσφέρουν εργασίες εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του Δημάρχου.

9. Εθελοντικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Οι εθελοντικές δράσεις πολιτικής προστασίας οργανώνονται και υλοποιούνται με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55-71 του Νόμου 4662/2020 (ΦΕΚ 27/02.02.2020 τεύχος Α’): “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις”.

Ο Δήμος Σαλαμίνας δύναται να οργανώνει τη συμμετοχή των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζοντας την Κείμενη νομοθεσία ως προς την οργάνωση, τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας.

Ο Δήμος Σαλαμίνας συνεργάζεται συνάπτοντας ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες ή εθελοντικά σωματεία πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται ή επιχειρούν στα όρια του Δήμου ή έχουν την έδρα τους σε αυτόν.

10. Διαδικασία Διαγραφής ή Αποχώρησης από το “Μητρώο Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας”

Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας”, παρατηρήσει ή διαπιστώσει ότι κάποιο μέλος-εθελοντής κωλύει ή δυσχεραίνει την καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου και εθελοντών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εθελοντικών δράσεων μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή το Δήμαρχο τη διαγραφή του. Κατόπιν εκτίμησης ή και περαιτέρω έρευνας εκδίδεται Απόφαση για τη διαγραφή του μέλους-εθελοντή, η οποία προσυπογράφεται από τον Δήμαρχο ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον υπεύθυνο του “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας”. Τέλος η Απόφαση κοινοποιείται στο μέλος-εθελοντή.

Ο εθελοντής-μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή δήλωσή του που καταθέτει στον Υπεύθυνο του “Μητρώου Εθελοντών” και διαγράφεται από αυτό.

11. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των μελών-εθελοντών, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους, είναι απόρρητα και μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συναινέσεώς τους, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.